არჩევნები 2018

2018/06/01

                                                ინსტიტუტის დებულება და ამოცანები 

                                                                                                      ინსტიტუტის დებულება
                                                                                                      ინსტიტუტის ამოცანები
                                                                                                      GTU-MICM პროექტი 2018-2022
                                                                                                      GTU-სერვისები პრეზენტაცია

                                                 GTU-ს მისია, სტრატეგია და თვითშეფასება

                                                                                                       GTU-ს მისია და  სტრატეგია
                                                                                                       GTU-ს თვითშეფასება

                                                 სამეცნიერო საბჭოს განცხადებები

                                                                                                       საბჭოს განცხადება 6 ივლისი 
   

                                                          განყოფილების გამგეების არჩევნები    

                                                                                                     ოქმიდან ამონაწერი 18.10.2018
                                                                                                     კონკურსანტის განცხადება 
                                                                                                     კონკურსანტის ანკეტა 
                                                                                                     დამატებითი საკონკურსო მოთხოვნები
                                                                                                     სამეცნიერო სამჭოს განცხადებაპროგრამისტის არჩევნები                                                                           დირექტორის არჩევნები

პროგრამისტების კონკურსი 2018-ის განცხადება                                                                                                  კონკურსანტის განცხადება
კონკურსანტი პროგრამისტის განცხადება                                                                                                              კონკურსანტის ანკეტა 
კონკურსანტი პროგრამისტის ანკეტა                                                                                                                      დამატებითი საკონკურსო მოთხოვნები 
შრომითი ხელშეკრულება (გამოთვლითი მეთოდების განყოფილება)                                                               სტუ-ს განცხადება ღია კონკურსის შესახებ
შრომითი ხელშეკრულება (ინფორმატიკის განყოფილება)

                                                        სამეცნიერო პერსონალის არჩევნები

კონკურსანტის განცხადება
კონკურსანტის ანკეტა                                                                                                                                              
ძირითადი საკონკურსო მოთხოვნები
დამატებითი საკონკურსო მოთხოვნები
საკონკურსო სამეცნიერო თანამდებობები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სტუ-ს ეთიკის კოდექსი  
სტუ-ს შინაგანაწესი  
სტუ-ს წესდება 


Contact Information

Muskhelishvili Institute of Computitional Mathematics,
0131, Tbilisi, Grigol Peradze str. #4,
micm@gtu.ge,
+995 555 12 97 50